Saites

Likmes 2015

Minimālā darba alga

Minimālā darba alga:

 • normālā darba laika ietvaros mēnesī - 360,00 euro;

 • stundas tarifa likme - 2,166 euro;

 • pusaudžiem minimālā stundas tarifa likme - 2,477 euro;

 • darbinieki, kuri pakļauti īpašam riskam un kuriem normālais darba laiks ir 7 stundas dienā un 35 stundas nedēļā, minimālā stundas tarifa likme - 2,477 euro.

Mēnesī, kurā darba stundu skaits ir mazāks par gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī, darbiniekiem, kuriem nolīgta laika algas sistēma ar minimālo stundas tarifa likmi un kuri nostrādājuši visas mēnesī noteiktās darba stundas, darba algu nosaka minimālās mēneša darba algas apmērā, aprēķināto darba algu palielinot par starpību starp aprēķināto darba algu un minimālo mēneša darba algu.

Darbiniekiem, kuriem nolīgta akorda algas sistēma normāla darba laika ietvaros un kuri nostrādājuši visas mēnesī noteiktās darba stundas, bet kuriem aprēķinātā darba alga ir mazāka par minimālo mēneša darba algu, darba algu palielina par starpību starp aprēķināto darba algu un minimālo mēneša darba algu.

Ja darbiniekam izmaksājama vidējā izpeļņa par darbu normāla darba laika ietvaros un tā ir aprēķināta mazāka par minimālo mēneša darba algu, to palielina par starpību starp aprēķināto vidējo izpeļņu un minimālo mēneša darba algu.

 

MK noteikumi Nr.665 "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi"

PVN

Pievienotās vērtības nodokļa likmes:

 • Standartlikme - 21 %;

 • Samazinātā likme - 12 %;

 • 0 %.

 

Likums "Pievienotās vērtības nodokļa likums" (41.pants. Piemērojamās nodokļa likmes)

IIN

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN):

 • darbiniekam - 23 %;

 • no saimnieciskās darbības ienākuma - 23 %;

 • ienākumam no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums - 10 %;

 • kapitāla pieaugumam - 15 %;

 • ienākumi no fiziskās personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, kā arī atbalsta summas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem meža īpašniekiem, kuriem meža apsaimniekošana nav saimnieciskās darbības veids un ienākumi no metāllūžņu pārdošanas - 10 %;

 • fiksētā ienākuma nodokļa apmērs ir 5 procenti no taksācijas perioda ieņēmumiem no saimnieciskās darbības. Ieņēmumiem, kas pārsniedz 14 229 euro, tiek piemērota papildu likme 7 procentu apmērā;

 • patentmaksas apmērs - MK noteikumi Nr.1531 (17.12.2013) pielikumā ;
 • mikrouzņēmuma darbinieka vai mikrouzņēmuma īpašnieka ienākumam piemēro nodokļa likmi atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa likumam;
 • citi - skatīt likumā.

 

Likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (15. pants. Nodokļa likmes un pārejas noteikumu 90. un 91. punkts)

VSAOI

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes (VSAOI):


darba ņēmējs vispārējā gadījumā (arī I, II vai III grupas invalīdi):

 • darba ņēmēja likmes daļa - 10,50 %;
 • darba devēja likmes daļa - 23,59 %;
 • kopējā likme - 34,09 %;

darba ņēmējs, kurš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi):

 • darba ņēmēja likmes daļa - 8,84 %;
 • darba devēja likmes daļa - 19,86 %;
 • kopējā likme - 28,70 %;

darba ņēmējs, kurš ir izdienas pensijas saņēmējs vai persona ar invaliditāti - valsts speciālās pensijas saņēmēja:

 • darba ņēmēja likmes daļa - 9,57 %;
 • darba devēja likmes daļa - 21,50 %;
 • kopējā likme - 31,07 %;

darba ņēmējs tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā:

 • darba ņēmēja likmes daļa - 9,13 %;
 • darba devēja likmes daļa - 20,50 %;
 • kopējā likme - 29,63 %;

darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) un tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā:

 • darba ņēmēja likmes daļa - 7,51 %;
 • darba devēja likmes daļa - 16,88 %;
 • kopējā likme - 24,39 %;

 • pašnodarbinātais vispārējā gadījumā (arī I, II vai III grupas invalīdi, izdienas pensijas saņēmējs, invalīds - valsts speciālās pensijas saņēmējs) - kopējā likme - 30,58 %;

 • pašnodarbinātais, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) - kopējā likme - 28,17 %;

 • pašnodarbinātais - nekustamā īpašuma apsaimniekotājs - kopējā likme - 26,76 %;

 • personai, kuru nodarbina darba devējs - ārvalsts nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā un persona uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā - 31,46 %;

 • iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka - 34,09 %;

 • iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, ja šī persona ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai darba ņēmējam piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) - 28,70 %;

 • iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, ja šī persona ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds - valsts speciālās pensijas saņēmējs - 31,07 %;

 • brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošīnāšanai - 24,39 % no brīvprātīgo iemaksu objekta;

 • brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai - 31,46 % no brīvprātīgo iemaksu objekta;

 • brīvprātīgo iemaksu likme mikrouzņēmuma darbiniekam, kurš brīvprātīgi pievienojies visiem sociālās apdrošināšanas veidiem - 34,09 % no brīvprātīgo iemaksu objekta;

 • brīvprātīgo iemaksu likme mikrouzņēmuma darbiniekam, ja šī persona ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) - 28,70 % no brīvprātīgo iemaksu objekta;

 • brīvprātīgo iemaksu likme mikrouzņēmuma darbiniekam, ja šī persona ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds - valsts speciālās pensijas saņēmējs - 31,07 % no brīvprātīgo iemaksu objekta.

 

Likums "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (18.pants)

MK noteikumi Nr.807 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2015.gadā"

URVN

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva mēnesī - 0,36 euro par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības un par kuru netiek maksāts sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis.

 

MK noteikumi Nr.751 "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu 2015.gadā"

UVTN

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par transportlīdzekli, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2005.gada 1.janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora tilpumu, maksā atbilstoši tā motora tilpumam šādā apmērā:

 • līdz 2000 cm3 — 27,03 euro mēnesī;

 • no 2001 cm3 līdz 2500 cm3 — 42,69 euro mēnesī;

 • virs 2500 cm3 — 56,91 euro mēnesī.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis par transportlīdzekli, kurš nav minēts iepriekš, ir 42,69 euro mēnesī.

 

Likums "Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums" (12.pants)

IIN atvieglojumi

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi (IIN atvieglojumi):

 • mēneša neapliekamais minimums - 75,00 euro mēnesī;

 • atvieglojumi par apgādājamo personu - 165,00 euro mēnesī;
 • Papildus atvieglojumi:

  • Personai, kurai noteikta I vai II invaliditātes grupa - 154,00 euro mēnesī (1848,00 euro gadā);

  • Personai, kurai noteikta III invaliditātes grupa - 120,00 euro mēnesī (1440,00 euro gadā);

  • Personai, kurai noteikts politiski represētās personas statuss vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss - 154,00 euro mēnesī (1848,00 euro gadā).

 

MK noteikumi Nr.1210 "Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai"

MK noteikumi Nr.138 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem"

Mikrouzņēmumu nodoklis

Mikrouzņēmumu nodoklis:

 • no apgrozījuma līdz 7000,00 euro - 9%.
 • no apgrozījuma no 7000,01 euro līdz 100 000,00 euro - 11%.

Ierobežojumi:

 • dalībnieki (ja tādi ir) ir fiziskās personas;
 • apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 100 000 euro;
 • darbinieku skaits nevienā brīdī nav lielāks par pieciem. Darbinieku skaitā neiekļauj personu, kura darba attiecību laikā atrodas prombūtnē (tai skaitā mācību atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, grūtniecības, dzemdību, bērna kopšanas atvaļinājumā, atvaļinājumā bērna tēvam, adoptētājiem vai citai personai, kura faktiski kopj bērnu, kā arī atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas vai saņem slimības pabalstu) un par šo periodu nesaņem no mikrouzņēmuma ienākumu, kā arī no darba atstādinātus darbiniekus;
 • sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki;
 • darbinieku ienākumi mēnesī nepārsniedz 720 euro mēnesī.

 

Mikrouzņēmumu nodokļa likums

 

 

Likmes 2014

Minimālā darba alga

Minimālā darba alga:

 • normālā darba laika ietvaros mēnesī - 320,00 euro;

 • stundas tarifa likme - 1,933 euro;

 • pusaudžiem minimālā stundas tarifa likme - 2,209 euro;

 • darbinieki, kuri pakļauti īpašam riskam un kuriem normālais darba laiks ir 7 stundas dienā un 35 stundas nedēļā, minimālā stundas tarifa likme - 2,209 euro.

Mēnesī, kurā darba stundu skaits ir mazāks par gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī, darbiniekiem, kuriem nolīgta laika algas sistēma ar minimālo stundas tarifa likmi un kuri nostrādājuši visas mēnesī noteiktās darba stundas, darba algu nosaka minimālās mēneša darba algas apmērā, aprēķināto darba algu palielinot par starpību starp aprēķināto darba algu un minimālo mēneša darba algu.

Darbiniekiem, kuriem nolīgta akorda algas sistēma normāla darba laika ietvaros un kuri nostrādājuši visas mēnesī noteiktās darba stundas, bet kuriem aprēķinātā darba alga ir mazāka par minimālo mēneša darba algu, darba algu palielina par starpību starp aprēķināto darba algu un minimālo mēneša darba algu.

Ja darbiniekam izmaksājama vidējā izpeļņa par darbu normāla darba laika ietvaros un tā ir aprēķināta mazāka par minimālo mēneša darba algu, to palielina par starpību starp aprēķināto vidējo izpeļņu un minimālo mēneša darba algu.

 

MK noteikumi Nr.665 "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi"

PVN

Pievienotās vērtības nodokļa likmes:

 • 21 %;

 • 12 %;

 • 0 %.

 

Likums "Pievienotās vērtības nodokļa likums" (41.pants. Piemērojamās nodokļa likmes)

IIN

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN):

 • darbiniekam - 24 %;

 • no saimnieciskās darbības ienākuma - 24 %;

 • ienākumam no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums - 10 %;

 • kapitāla pieaugumam - 15 %;

 • ienākumi no fiziskās personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, kā arī atbalsta summas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem meža īpašniekiem, kuriem meža apsaimniekošana nav saimnieciskās darbības veids un ienākumi no metāllūžņu pārdošanas - 10 %;

 • fiksētā ienākuma nodokļa apmērs ir 5 procenti no taksācijas perioda ieņēmumiem no saimnieciskās darbības. Ieņēmumiem, kas pārsniedz 14 229 euro, tiek piemērota papildu likme 7 procentu apmērā;

 • patentmaksas apmērs - MK noteikumi Nr.1531 (17.12.2013) pielikumā ;
 • mikrouzņēmuma darbinieka vai mikrouzņēmuma īpašnieka ienākumam piemēro nodokļa likmi atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa likumam;
 • citi - skatīt likumā.

 

Likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (15. pants. Nodokļa likmes un pārejas noteikumu 90. un 91. punkts)

VSAOI

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes (VSAOI):


darba ņēmējs vispārējā gadījumā (arī I, II vai III grupas invalīdi):

 • darba ņēmēja likmes daļa - 10,50 %;
 • darba devēja likmes daļa - 23,59 %;
 • kopējā likme - 34,09 %;

darba ņēmējs, kurš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi):

 • darba ņēmēja likmes daļa - 8,96 %;
 • darba devēja likmes daļa - 20,16 %;
 • kopējā likme - 29,12 %;

darba ņēmējs, kurš ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds - valsts speciālās pensijas saņēmējs:

 • darba ņēmēja likmes daļa - 9,69 %;
 • darba devēja likmes daļa - 21,79 %;
 • kopējā likme - 31,48 %;

darba ņēmējs tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā:

 • darba ņēmēja likmes daļa - 9,23 %;
 • darba devēja likmes daļa - 20,77 %;
 • kopējā likme - 30,00 %;

darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) un tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā:

 • darba ņēmēja likmes daļa - 7,74 %;
 • darba devēja likmes daļa - 17,42 %;
 • kopējā likme - 25,16 %;

 • pašnodarbinātais vispārējā gadījumā (arī I, II vai III grupas invalīdi, izdienas pensijas saņēmējs, invalīds - valsts speciālās pensijas saņēmējs) - kopējā likme - 31,06 %;

 • pašnodarbinātais, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) - kopējā likme - 28,66 %;

 • pašnodarbinātais - nekustamā īpašuma apsaimniekotājs - kopējā likme - 27,52 %;

 • personai, kuru nodarbina darba devējs - ārvalsts nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā un persona uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā - 32,00 %;

 • iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka - 34,09 %;

 • iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, ja šī persona ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai darba ņēmējam piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) - 29,12 %;

 • iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, ja šī persona ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds - valsts speciālās pensijas saņēmējs - 31,48 %;

 • brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošīnāšanai - 25,16 % no brīvprātīgo iemaksu objekta;

 • brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai - 32,00 % no brīvprātīgo iemaksu objekta;

 • brīvprātīgo iemaksu likme mikrouzņēmuma darbiniekam, kurš brīvprātīgi pievienojies visiem sociālās apdrošināšanas veidiem - 34,09 % no brīvprātīgo iemaksu objekta;

 • brīvprātīgo iemaksu likme mikrouzņēmuma darbiniekam, ja šī persona ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) - 29,12 % no brīvprātīgo iemaksu objekta;

 • brīvprātīgo iemaksu likme mikrouzņēmuma darbiniekam, ja šī persona ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds - valsts speciālās pensijas saņēmējs - 31,48 % no brīvprātīgo iemaksu objekta.

 

Likums "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (18.pants)

MK noteikumi Nr.1503 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2014.gadā"

UVTN

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par transportlīdzekli, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2005.gada 1.janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora tilpumu, maksā atbilstoši tā motora tilpumam šādā apmērā:

 • līdz 2000 cm3 — 27,03 euro mēnesī;

 • no 2001 cm3 līdz 2500 cm3 — 42,69 euro mēnesī;

 • virs 2500 cm3 — 56,91 euro mēnesī.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis par transportlīdzekli, kurš nav minēts iepriekš, ir 42,69 euro mēnesī.

 

Likums "Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums" (12.pants)

IIN atvieglojumi

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi (IIN atvieglojumi):

 • mēneša neapliekamais minimums - 75,00 euro mēnesī;

 • atvieglojumi par apgādājamo personu - 165,00 euro mēnesī;
 • Papildus atvieglojumi:

  • Personai, kurai noteikta I vai II invaliditātes grupa - 154,00 euro mēnesī (1848,00 euro gadā);

  • Personai, kurai noteikta III invaliditātes grupa - 120,00 euro mēnesī (1440,00 euro gadā);

  • Personai, kurai noteikts politiski represētās personas statuss vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss - 154,00 euro mēnesī (1848,00 euro gadā).

 

MK noteikumi Nr.1210 "Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai"

MK noteikumi Nr.138 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem"

Mikrouzņēmumu nodoklis

Mikrouzņēmumu nodoklis:

 • no apgrozījuma - 9%.

Ierobežojumi:

 • dalībnieki (ja tādi ir) ir fiziskās personas;
 • apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 100 000 euro;
 • darbinieku skaits nevienā brīdī nav lielāks par pieciem. Darbinieku skaitā neiekļauj personu, kura darba attiecību laikā atrodas prombūtnē (tai skaitā mācību atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, grūtniecības, dzemdību, bērna kopšanas atvaļinājumā, atvaļinājumā bērna tēvam, adoptētājiem vai citai personai, kura faktiski kopj bērnu, kā arī atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas vai saņem slimības pabalstu) un par šo periodu nesaņem no mikrouzņēmuma ienākumu, kā arī no darba atstādinātus darbiniekus;
 • sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki;
 • darbinieku ienākumi mēnesī nepārsniedz 720 euro mēnesī.

Mikrouzņēmumu nodoklis pārsniedzot ierobežojumus:

 • ja tiek pārsniegts darbinieku skaits (pieci) - mikrouzņēmuma nodoklis sastāda 9% plus 2% par katru papildus nodarbināto darbinieku;

 • ja kalendāra gadā tiek pārsniegts apgrozījums 100 000 euro - mikrouzņēmuma nodoklis no pārsnieguma summas ir 20%;

 • ja darbinieka ienākums pārsniedz 720 euro mēnesī - piemēro palielinātu mikrouzņēmuma nodokli 20% summai, kas pārsniedz 720 euro.

 

Mikrouzņēmumu nodokļa likums

 

 

Likmes 2013

Minimālā darba alga

Minimālā darba alga:

 • normālā darba laika ietvaros mēnesī - 200,00 lati;

 • stundas tarifa likme - 1,203 lati;

 • pusaudžiem minimālā stundas tarifa likme - 1,375 lati;

 • darbinieki, kuri pakļauti īpašam riskam un kuriem normālais darba laiks ir 7 stundas dienā un 35 stundas nedēļā, minimālā stundas tarifa likme - 1,375 lati.

Mēnesī, kurā darba stundu skaits ir mazāks par gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī, darbiniekiem, kuriem nolīgta laika algas sistēma ar minimālo stundas tarifa likmi un kuri nostrādājuši visas mēnesī noteiktās darba stundas, darba algu nosaka minimālās mēneša darba algas apmērā, aprēķināto darba algu palielinot par starpību starp aprēķināto darba algu un minimālo mēneša darba algu.

Darbiniekiem, kuriem nolīgta akorda algas sistēma normāla darba laika ietvaros un kuri nostrādājuši visas mēnesī noteiktās darba stundas, bet kuriem aprēķinātā darba alga ir mazāka par minimālo mēneša darba algu, darba algu palielina par starpību starp aprēķināto darba algu un minimālo mēneša darba algu.

Ja darbiniekam izmaksājama vidējā izpeļņa par darbu normāla darba laika ietvaros un tā ir aprēķināta mazāka par minimālo mēneša darba algu, to palielina par starpību starp aprēķināto vidējo izpeļņu un minimālo mēneša darba algu.

 

MK noteikumi Nr.1096 "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi"

PVN

Pievienotās vērtības nodokļa likmes:

 • 21 %;

 • 12 %;

 • 0 %.

 

Likums "Pievienotās vērtības nodokļa likums" (41.pants. Piemērojamās nodokļa likmes)

IIN

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN):

 • darbiniekam - 24 %;

 • no saimnieciskās darbības ienākuma - 24 %;

 • ienākumam no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums - 10 %;

 • kapitāla pieaugumam - 15 %;

 • ienākumi no fiziskās personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, kā arī atbalsta summas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem meža īpašniekiem, kuriem meža apsaimniekošana nav saimnieciskās darbības veids - 10 %;

 • fiksētā ienākuma nodokļa apmērs ir 5 procenti no taksācijas perioda ieņēmumiem no saimnieciskās darbības. Ieņēmumiem, kas pārsniedz 10 000 latu, tiek piemērota papildu likme 7 procentu apmērā;

 • patentmaksas apmērs - MK noteikumi Nr.1646 (22.12.2009) pielikumā ;
 • mikrouzņēmuma darbinieka vai mikrouzņēmuma īpašnieka ienākumam piemēro nodokļa likmi atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa likumam;
 • citi - skatīt likumā.

 

Likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (15. pants. Nodokļa likmes un pārejas noteikumu 90. un 91. punkts)

VSAOI

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes (VSAOI):


darba ņēmējs vispārējā gadījumā (arī I, II vai III grupas invalīdi):

 • darba ņēmēja likmes daļa - 11,00 %;
 • darba devēja likmes daļa - 24,09 %;
 • kopējā likme - 35,09 %;

darba ņēmējs, kurš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi):

 • darba ņēmēja likmes daļa - 9,45 %;
 • darba devēja likmes daļa - 20,68 %;
 • kopējā likme - 30,13 %;

darba ņēmējs, kurš ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds - valsts speciālās pensijas saņēmējs:

 • darba ņēmēja likmes daļa - 10,20 %;
 • darba devēja likmes daļa - 22,35 %;
 • kopējā likme - 32,55 %;

darba ņēmējs tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā:

 • darba ņēmēja likmes daļa - 9,86 %;
 • darba devēja likmes daļa - 21,59 %;
 • kopējā likme - 31,45 %;

darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) un tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā:

 • darba ņēmēja likmes daļa - 8,34 %;
 • darba devēja likmes daļa - 18,26 %;
 • kopējā likme - 26,60 %;

 • pašnodarbinātais vispārējā gadījumā (arī I, II vai III grupas invalīdi, izdienas pensijas saņēmējs, invalīds - valsts speciālās pensijas saņēmējs) - kopējā likme - 32,17 %;

 • pašnodarbinātais, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) - kopējā likme - 29,71 %;

 • pašnodarbinātais - nekustamā īpašuma apsaimniekotājs - kopējā likme - 29,02 %;

 • personai, kuru nodarbina darba devējs - ārvalsts nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā un persona uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā - 33,19 %;

 • iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka - 35,09 %;

 • iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, ja šī persona ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai darba ņēmējam piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) - 30,13 %;

 • iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, ja šī persona ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds - valsts speciālās pensijas saņēmējs - 32,55 %;

 • brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošīnāšanai - 26,60 % no brīvprātīgo iemaksu objekta;

 • brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai - 33,19 % no brīvprātīgo iemaksu objekta;

 • brīvprātīgo iemaksu likme mikrouzņēmuma darbiniekam, kurš brīvprātīgi pievienojies visiem sociālās apdrošināšanas veidiem - 35,09 % no brīvprātīgo iemaksu objekta;

 • brīvprātīgo iemaksu likme mikrouzņēmuma darbiniekam, ja šī persona ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) - 30,13 % no brīvprātīgo iemaksu objekta;

 • brīvprātīgo iemaksu likme mikrouzņēmuma darbiniekam, ja šī persona ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds - valsts speciālās pensijas saņēmējs - 32,55 % no brīvprātīgo iemaksu objekta.

 

Likums "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (18.pants)

MK noteikumi Nr.868 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2013.gadā"

UVTN

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par transportlīdzekli, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2005.gada 1.janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora tilpumu, maksā atbilstoši tā motora tilpumam šādā apmērā:

 • līdz 2000 cm3 — 19 lati mēnesī;

 • no 2001 cm3 līdz 2500 cm3 — 30 lati mēnesī;

 • virs 2500 cm3 — 40 lati mēnesī.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis par transportlīdzekli, kurš nav minēts iepriekš, ir 30 lati mēnesī.

 

Likums "Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums" (12.pants)

IIN atvieglojumi

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi (IIN atvieglojumi):

 • mēneša neapliekamais minimums - 45,00 lati mēnesī;

 • atvieglojumi par apgādājamo personu - 70,00 lati mēnesī (līdz 30.06.2013);
 • atvieglojumi par apgādājamo personu - 80,00 lati mēnesī (no 01.07.2013);
 • Papildus atvieglojumi:

  • Personai, kurai noteikta I vai II invaliditātes grupa - 108,00 lati mēnesī (1296,00 lati gadā);

  • Personai, kurai noteikta III invaliditātes grupa - 84,00 lati mēnesī (1008,00 lati gadā);

  • Personai, kurai noteikts politiski represētās personas statuss vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss - 108,00 lati mēnesī (1296,00 lati gadā).

 

MK noteikumi Nr.1097 "Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai" (līdz 30.06.2013)

MK noteikumi Nr.744 "Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai" (no 01.07.2013)

MK noteikumi Nr.138 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem"

Mikrouzņēmumu nodoklis

Mikrouzņēmumu nodoklis:

 • no apgrozījuma - 9%.

Ierobežojumi:

 • dalībnieki (ja tādi ir) ir fiziskās personas;
 • apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 70 000 latu;
 • darbinieku skaits nevienā brīdī nav lielāks par pieciem. Darbinieku skaitā neiekļauj personu, kura darba attiecību laikā atrodas prombūtnē (tai skaitā mācību atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, grūtniecības, dzemdību, bērna kopšanas atvaļinājumā, atvaļinājumā bērna tēvam, adoptētājiem vai citai personai, kura faktiski kopj bērnu, kā arī atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas vai saņem slimības pabalstu) un par šo periodu nesaņem no mikrouzņēmuma ienākumu, kā arī no darba atstādinātus darbiniekus;
 • sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki;
 • darbinieku ienākumi mēnesī nepārsniedz 500 latu mēnesī.

Mikrouzņēmumu nodoklis pārsniedzot ierobežojumus:

 • ja tiek pārsniegts darbinieku skaits (pieci) - mikrouzņēmuma nodoklis sastāda 9% plus 2% par katru papildus nodarbināto darbinieku;

 • ja kalendāra gadā tiek pārsniegts apgrozījums 70 000 lati - mikrouzņēmuma nodoklis no pārsnieguma summas ir 20%;

 • ja darbinieka ienākums pārsniedz 500 latu mēnesī - piemēro palielinātu mikrouzņēmuma nodokli 20% summai, kas pārsniedz 500 latu.

 

Mikrouzņēmumu nodokļa likums

 

 

Likmes 2012

Minimālā darba alga

Minimālā darba alga:

 • normālā darba laika ietvaros mēnesī - 200,00 lati;

 • stundas tarifa likme - 1,189 lati;

 • pusaudžiem minimālā stundas tarifa likme - 1,360 lati;

 • darbinieki, kuri pakļauti īpašam riskam un kuriem normālais darba laiks ir 7 stundas dienā un 35 stundas nedēļā, minimālā stundas tarifa likme - 1,360 lati.

Mēnesī, kurā darba stundu skaits ir mazāks par gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī, darbiniekiem, kuriem nolīgta laika algas sistēma ar minimālo stundas tarifa likmi un kuri nostrādājuši visas mēnesī noteiktās darba stundas, darba algu nosaka minimālās mēneša darba algas apmērā, aprēķināto darba algu palielinot par starpību starp aprēķināto darba algu un minimālo mēneša darba algu.

Darbiniekiem, kuriem nolīgta akorda algas sistēma normāla darba laika ietvaros un kuri nostrādājuši visas mēnesī noteiktās darba stundas, bet kuriem aprēķinātā darba alga ir mazāka par minimālo mēneša darba algu, darba algu palielina par starpību starp aprēķināto darba algu un minimālo mēneša darba algu.

Ja darbiniekam izmaksājama vidējā izpeļņa par darbu normāla darba laika ietvaros un tā ir aprēķināta mazāka par minimālo mēneša darba algu, to palielina par starpību starp aprēķināto vidējo izpeļņu un minimālo mēneša darba algu.

 

MK noteikumi Nr.1096 "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi"

PVN

Pievienotās vērtības nodokļa likmes no 01.07.2012:

 • 21 %;

 • 12 %;

 • 0 %.

 

Pievienotās vērtības nodokļa likmes līdz 30.06.2012:

 • 22 %;

 • 12 %;

 • 0 %.

 

Likums "Par pievienotās vērtības nodokli" (5.pants. Nodokļa likmes)

IIN

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN):

 • darbiniekam - 25 %;

 • no saimnieciskās darbības ienākuma - 25 %;

 • ienākumam no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums - 10 %;

 • kapitāla pieaugumam - 15 %;

 • ienākumi no fiziskās personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, kā arī atbalsta summas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem meža īpašniekiem, kuriem meža apsaimniekošana nav saimnieciskās darbības veids - 10 %;

 • fiksētā ienākuma nodokļa apmērs ir 5 procenti no taksācijas perioda ieņēmumiem no saimnieciskās darbības. Ieņēmumiem, kas pārsniedz 10 000 latu, tiek piemērota papildu likme 7 procentu apmērā;

 • patentmaksas apmērs - MK noteikumi Nr.1646 (22.12.2009) pielikumā

 

Likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (15. pants. Nodokļa likmes)

VSAOI

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes (VSAOI):


darba ņēmējs vispārējā gadījumā (arī I, II vai III grupas invalīdi):

 • darba ņēmēja likmes daļa - 11,00 %;
 • darba devēja likmes daļa - 24,09 %;
 • kopējā likme - 35,09 %;

darba ņēmējs, kurš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi):

 • darba ņēmēja likmes daļa - 9,50 %;
 • darba devēja likmes daļa - 20,80 %;
 • kopējā likme - 30,30 %;

darba ņēmējs, kurš ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds - valsts speciālās pensijas saņēmējs:

 • darba ņēmēja likmes daļa - 10,29 %;
 • darba devēja likmes daļa - 22,53 %;
 • kopējā likme - 32,82 %;

darba ņēmējs tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā:

 • darba ņēmēja likmes daļa - 9,84 %;
 • darba devēja likmes daļa - 21,56 %;
 • kopējā likme - 31,40 %;

darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) un tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā:

 • darba ņēmēja likmes daļa - 8,38 %;
 • darba devēja likmes daļa - 18,36 %;
 • kopējā likme - 26,74 %;

 • pašnodarbinātais vispārējā gadījumā (arī I, II vai III grupas invalīdi, izdienas pensijas saņēmējs, invalīds - valsts speciālās pensijas saņēmējs) - kopējā likme - 32,46 %;

 • pašnodarbinātais, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) - kopējā likme - 29,89 %;

 • pašnodarbinātais - nekustamā īpašuma apsaimniekotājs - kopējā likme - 29,26 %;

 • personai, kuru nodarbina darba devējs - ārvalsts nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā un persona uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā - 33,18 %;

 • iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka - 35,09 %;

 • iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, ja šī persona ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai darba ņēmējam piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) - 30,30 %;

 • iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, ja šī persona ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds - valsts speciālās pensijas saņēmējs - 32,82 %;

 • brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošīnāšanai - 26,74 % no brīvprātīgo iemaksu objekta;

 • brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai - 33,18 % no brīvprātīgo iemaksu objekta;

 • brīvprātīgo iemaksu likme mikrouzņēmuma darbiniekam, kurš brīvprātīgi pievienojies visiem sociālās apdrošināšanas veidiem - 35,09 % no brīvprātīgo iemaksu objekta;

 • brīvprātīgo iemaksu likme mikrouzņēmuma darbiniekam, ja šī persona ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) - 30,30 % no brīvprātīgo iemaksu objekta;

 • brīvprātīgo iemaksu likme mikrouzņēmuma darbiniekam, ja šī persona ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds - valsts speciālās pensijas saņēmējs - 32,82 % no brīvprātīgo iemaksu objekta.

 

Likums "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (18.pants)

MK noteikumi Nr.1026 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2012.gadā"

UVTN

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par transportlīdzekli, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2005.gada 1.janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora tilpumu, maksā atbilstoši tā motora tilpumam šādā apmērā:

 • līdz 2000 cm3 — 19 lati mēnesī;

 • no 2001 cm3 līdz 2500 cm3 — 30 lati mēnesī;

 • virs 2500 cm3 — 40 lati mēnesī.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis par transportlīdzekli, kurš nav minēts iepriekš, ir 30 lati mēnesī.

 

Likums "Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums" (12.pants)

IIN atvieglojumi

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi (IIN atvieglojumi):

 • mēneša neapliekamais minimums - 45,00 lati mēnesī;

 • atvieglojumi par apgādājamo personu - 70,00 lati mēnesī;

 • Papildus atvieglojumi:

  • Personai, kurai noteikta I vai II invaliditātes grupa - 108,00 lati mēnesī (1296,00 lati gadā);

  • Personai, kurai noteikta III invaliditātes grupa - 84,00 lati mēnesī (1008,00 lati gadā);

  • Personai, kurai noteikts politiski represētās personas statuss vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss - 108,00 lati mēnesī (1296,00 lati gadā).

 

MK noteikumi Nr.1097 "Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai"

MK noteikumi Nr.138 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem"

Mikrouzņēmumu nodoklis

Mikrouzņēmumu nodoklis:

 • no apgrozījuma - 9%.

Ierobežojumi:

 • darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par pieciem. Darbinieku skaitā neiekļauj prombūtnē esošus vai no darba atstādinātus darbiniekus;

 • darbinieku ienākumi mēnesī nepārsniedz 500 latu mēnesī;

 • apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 70 000 latu;

 • dalībnieki (ja tādi ir) ir fiziskās personas. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieki — fiziskās personas — vienlaikus ir arī valdes locekļi.


Mikrouzņēmumu nodoklis pārsniedzot ierobežojumus:

 • ja tiek pārsniegts darbinieku skaits (pieci) - mikrouzņēmuma nodoklis sastāda 9% plus 2% par katru papildus nodarbināto darbinieku;

 • ja kalendāra gadā tiek pārsniegts apgrozījums 70 000 lati - mikrouzņēmuma nodoklis no pārsnieguma summas ir 20%;

 • ja darbinieka ienākums pārsniedz 500 latu mēnesī - piemēro palielinātu mikrouzņēmuma nodokli 20% summai, kas pārsniedz 500 latu.

 

Mikrouzņēmumu nodokļa likums

 

 

Likmes 2011

Minimālā darba alga

Minimālā darba alga:

 • normālā darba laika ietvaros mēnesī - 200,00 lati;

 • stundas tarifa likme - 1,189 lati;

 • pusaudžiem minimālā stundas tarifa likme - 1,360 lati;

 • darbinieki, kuri pakļauti īpašam riskam un kuriem normālais darba laiks ir 7 stundas dienā un 35 stundas nedēļā, minimālā stundas tarifa likme - 1,360 lati.

Mēnesī, kurā darba stundu skaits ir mazāks par gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī, darbiniekiem, kuriem nolīgta laika algas sistēma ar minimālo stundas tarifa likmi un kuri nostrādājuši visas mēnesī noteiktās darba stundas, darba algu nosaka minimālās mēneša darba algas apmērā, aprēķināto darba algu palielinot par starpību starp aprēķināto darba algu un minimālo mēneša darba algu.

Darbiniekiem, kuriem nolīgta akorda algas sistēma normāla darba laika ietvaros un kuri nostrādājuši visas mēnesī noteiktās darba stundas, bet kuriem aprēķinātā darba alga ir mazāka par minimālo mēneša darba algu, darba algu palielina par starpību starp aprēķināto darba algu un minimālo mēneša darba algu.

Ja darbiniekam izmaksājama vidējā izpeļņa par darbu normāla darba laika ietvaros un tā ir aprēķināta mazāka par minimālo mēneša darba algu, to palielina par starpību starp aprēķināto vidējo izpeļņu un minimālo mēneša darba algu.

PVN

Pievienotās vērtības nodokļa likmes:

 • 22 %;

 • 12 %;

 • 0 %.

IIN

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN):

 • darbiniekam - 25 %;

 • no saimnieciskās darbības ienākuma - 25 %;

 • ienākumam no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums - 10 %;

 • kapitāla pieaugumam - 15 %;

 • ienākumi no fiziskās personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, kā arī atbalsta summas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem meža īpašniekiem, kuriem meža apsaimniekošana nav saimnieciskās darbības veids - 10 %;

 • fiksētā ienākuma nodokļa apmērs ir 5 procenti no taksācijas perioda ieņēmumiem no saimnieciskās darbības. Ieņēmumiem, kas pārsniedz 10 000 latu, tiek piemērota papildu likme 7 procentu apmērā;

 • patentmaksas apmērs - MK noteikumi Nr.1646 (22.12.2009) pielikumā

VSAOI

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes (VSAOI):


darba ņēmējs vispārējā gadījumā (arī I, II vai III grupas invalīdi):

 • darba ņēmēja likmes daļa - 11,00 %;
 • darba devēja likmes daļa - 24,09 %;
 • kopējā likme - 35,09 %;

darba ņēmējs, kurš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem:

 • darba ņēmēja likmes daļa - 9,20 %;
 • darba devēja likmes daļa - 20,16 %;
 • kopējā likme - 29,36 %;

darba ņēmējs, kurš ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds - valsts speciālās pensijas saņēmējs:

 • darba ņēmēja likmes daļa - 9,96 %;
 • darba devēja likmes daļa - 21,82 %;
 • kopējā likme - 31,78 %;

darba ņēmējs tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā:

 • darba ņēmēja likmes daļa - 9,76 %;
 • darba devēja likmes daļa - 21,38 %;
 • kopējā likme - 31,14 %;

darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, un tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā:

 • darba ņēmēja likmes daļa - 8,01 %;
 • darba devēja likmes daļa - 17,55 %;
 • kopējā likme - 25,56 %;

 • pašnodarbinātais vispārējā gadījumā (arī I, II vai III grupas invalīdi, izdienas pensijas saņēmējs, invalīds - valsts speciālās pensijas saņēmējs) - kopējā likme - 31,52 %;

 • pašnodarbinātais, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī pensijas, kas piešķirtas ar atvieglotiem noteikumiem) - kopējā likme - 29,05 %;

 • pašnodarbinātais - nekustamā īpašuma apsaimniekotājs - kopējā likme - 27,98 %;

 • personai, kuru nodarbina darba devējs - ārvalsts nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā un persona uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā - 32,22 %;

 • iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka - 35,09 %;

 • iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, ja šī persona ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju - 29,36 %;

 • iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, ja šī persona ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds - valsts speciālās pensijas saņēmējs - 31,78 %;

 • brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošīnāšanai - 25,56 % no brīvprātīgo iemaksu objekta;

 • brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai - 32,22 % no brīvprātīgo iemaksu objekta;

 • brīvprātīgo iemaksu likme mikrouzņēmuma darbiniekam, kurš brīvprātīgi pievienojies visiem sociālās apdrošināšanas veidiem - 35,09 % no brīvprātīgo iemaksu objekta;

 • brīvprātīgo iemaksu likme mikrouzņēmuma darbiniekam, ja šī persona ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju - 29,36 % no brīvprātīgo iemaksu objekta;

 • brīvprātīgo iemaksu likme mikrouzņēmuma darbiniekam, ja šī persona ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds - valsts speciālās pensijas saņēmējs - 31,78 % no brīvprātīgo iemaksu objekta.

URVN

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva mēnesī - 0,25 lati par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības.

auto nodoklis

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par transportlīdzekli, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2005.gada 1.janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora tilpumu, maksā atbilstoši tā motora tilpumam šādā apmērā:

 • līdz 2000 cm3 — 19 lati mēnesī;

 • no 2001 cm3 līdz 2500 cm3 — 30 lati mēnesī;

 • virs 2500 cm3 — 40 lati mēnesī.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis par transportlīdzekli, kurš nav minēts iepriekš, ir 30 lati mēnesī.

IIN atvieglojumi

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi (IIN atvieglojumi):

 • mēneša neapliekamais minimums - 45,00 lati mēnesī;

 • atvieglojumi par apgādājamo personu - 70,00 lati mēnesī;

 • Papildus atvieglojumi:

  • Personai, kurai noteikta I vai II invaliditātes grupa - 108,00 lati mēnesī (1296,00 lati gadā);

  • Personai, kurai noteikta III invaliditātes grupa - 84,00 lati mēnesī (1008,00 lati gadā);

  • Personai, kurai noteikts politiski represētās personas statuss vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss - 108,00 lati mēnesī (1296,00 lati gadā).

Mikrouzņēmumu nodoklis

Mikrouzņēmumu nodoklis:

 • no apgrozījuma - 9%.

Ierobežojumi:

 • darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par pieciem. Darbinieku skaitā neiekļauj prombūtnē esošus vai no darba atstādinātus darbiniekus;

 • darbinieku ienākumi mēnesī nepārsniedz 500 latu mēnesī;

 • apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 70 000 latu;

 • dalībnieki (ja tādi ir) ir fiziskās personas. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieki — fiziskās personas — vienlaikus ir arī valdes locekļi.


Mikrouzņēmumu nodoklis pārsniedzot ierobežojumus:

 • ja tiek pārsniegts darbinieku skaits (pieci) - mikrouzņēmuma nodoklis sastāda 9% plus 2% par katru papildus nodarbināto darbinieku;

 • ja kalendāra gadā tiek pārsniegts apgrozījums 70 000 lati - mikrouzņēmuma nodoklis no pārsnieguma summas ir 20%;

 • ja darbinieka ienākums pārsniedz 500 latu mēnesī - piemēro palielinātu mikrouzņēmuma nodokli 20% summai, kas pārsniedz 500 latu.

 

 

 

1 lapa no 2

hostgator and ipage are top rated hosting companies, which focus to provide quality web hosting service.
Minimalist Joomla Templates designed by Joomla Hosting