Likmes 2014

Minimālā darba alga

Minimālā darba alga:

 • normālā darba laika ietvaros mēnesī - 320,00 euro;

 • stundas tarifa likme - 1,933 euro;

 • pusaudžiem minimālā stundas tarifa likme - 2,209 euro;

 • darbinieki, kuri pakļauti īpašam riskam un kuriem normālais darba laiks ir 7 stundas dienā un 35 stundas nedēļā, minimālā stundas tarifa likme - 2,209 euro.

Mēnesī, kurā darba stundu skaits ir mazāks par gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī, darbiniekiem, kuriem nolīgta laika algas sistēma ar minimālo stundas tarifa likmi un kuri nostrādājuši visas mēnesī noteiktās darba stundas, darba algu nosaka minimālās mēneša darba algas apmērā, aprēķināto darba algu palielinot par starpību starp aprēķināto darba algu un minimālo mēneša darba algu.

Darbiniekiem, kuriem nolīgta akorda algas sistēma normāla darba laika ietvaros un kuri nostrādājuši visas mēnesī noteiktās darba stundas, bet kuriem aprēķinātā darba alga ir mazāka par minimālo mēneša darba algu, darba algu palielina par starpību starp aprēķināto darba algu un minimālo mēneša darba algu.

Ja darbiniekam izmaksājama vidējā izpeļņa par darbu normāla darba laika ietvaros un tā ir aprēķināta mazāka par minimālo mēneša darba algu, to palielina par starpību starp aprēķināto vidējo izpeļņu un minimālo mēneša darba algu.

 

MK noteikumi Nr.665 "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi"

PVN

Pievienotās vērtības nodokļa likmes:

 • 21 %;

 • 12 %;

 • 0 %.

 

Likums "Pievienotās vērtības nodokļa likums" (41.pants. Piemērojamās nodokļa likmes)

IIN

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN):

 • darbiniekam - 24 %;

 • no saimnieciskās darbības ienākuma - 24 %;

 • ienākumam no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums - 10 %;

 • kapitāla pieaugumam - 15 %;

 • ienākumi no fiziskās personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, kā arī atbalsta summas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem meža īpašniekiem, kuriem meža apsaimniekošana nav saimnieciskās darbības veids un ienākumi no metāllūžņu pārdošanas - 10 %;

 • fiksētā ienākuma nodokļa apmērs ir 5 procenti no taksācijas perioda ieņēmumiem no saimnieciskās darbības. Ieņēmumiem, kas pārsniedz 14 229 euro, tiek piemērota papildu likme 7 procentu apmērā;

 • patentmaksas apmērs - MK noteikumi Nr.1531 (17.12.2013) pielikumā ;
 • mikrouzņēmuma darbinieka vai mikrouzņēmuma īpašnieka ienākumam piemēro nodokļa likmi atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa likumam;
 • citi - skatīt likumā.

 

Likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (15. pants. Nodokļa likmes un pārejas noteikumu 90. un 91. punkts)

VSAOI

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes (VSAOI):


darba ņēmējs vispārējā gadījumā (arī I, II vai III grupas invalīdi):

 • darba ņēmēja likmes daļa - 10,50 %;
 • darba devēja likmes daļa - 23,59 %;
 • kopējā likme - 34,09 %;

darba ņēmējs, kurš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi):

 • darba ņēmēja likmes daļa - 8,96 %;
 • darba devēja likmes daļa - 20,16 %;
 • kopējā likme - 29,12 %;

darba ņēmējs, kurš ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds - valsts speciālās pensijas saņēmējs:

 • darba ņēmēja likmes daļa - 9,69 %;
 • darba devēja likmes daļa - 21,79 %;
 • kopējā likme - 31,48 %;

darba ņēmējs tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā:

 • darba ņēmēja likmes daļa - 9,23 %;
 • darba devēja likmes daļa - 20,77 %;
 • kopējā likme - 30,00 %;

darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) un tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā:

 • darba ņēmēja likmes daļa - 7,74 %;
 • darba devēja likmes daļa - 17,42 %;
 • kopējā likme - 25,16 %;

 • pašnodarbinātais vispārējā gadījumā (arī I, II vai III grupas invalīdi, izdienas pensijas saņēmējs, invalīds - valsts speciālās pensijas saņēmējs) - kopējā likme - 31,06 %;

 • pašnodarbinātais, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) - kopējā likme - 28,66 %;

 • pašnodarbinātais - nekustamā īpašuma apsaimniekotājs - kopējā likme - 27,52 %;

 • personai, kuru nodarbina darba devējs - ārvalsts nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā un persona uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā - 32,00 %;

 • iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka - 34,09 %;

 • iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, ja šī persona ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai darba ņēmējam piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) - 29,12 %;

 • iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, ja šī persona ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds - valsts speciālās pensijas saņēmējs - 31,48 %;

 • brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošīnāšanai - 25,16 % no brīvprātīgo iemaksu objekta;

 • brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai - 32,00 % no brīvprātīgo iemaksu objekta;

 • brīvprātīgo iemaksu likme mikrouzņēmuma darbiniekam, kurš brīvprātīgi pievienojies visiem sociālās apdrošināšanas veidiem - 34,09 % no brīvprātīgo iemaksu objekta;

 • brīvprātīgo iemaksu likme mikrouzņēmuma darbiniekam, ja šī persona ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) - 29,12 % no brīvprātīgo iemaksu objekta;

 • brīvprātīgo iemaksu likme mikrouzņēmuma darbiniekam, ja šī persona ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds - valsts speciālās pensijas saņēmējs - 31,48 % no brīvprātīgo iemaksu objekta.

 

Likums "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (18.pants)

MK noteikumi Nr.1503 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2014.gadā"

UVTN

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par transportlīdzekli, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2005.gada 1.janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora tilpumu, maksā atbilstoši tā motora tilpumam šādā apmērā:

 • līdz 2000 cm3 — 27,03 euro mēnesī;

 • no 2001 cm3 līdz 2500 cm3 — 42,69 euro mēnesī;

 • virs 2500 cm3 — 56,91 euro mēnesī.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis par transportlīdzekli, kurš nav minēts iepriekš, ir 42,69 euro mēnesī.

 

Likums "Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums" (12.pants)

IIN atvieglojumi

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi (IIN atvieglojumi):

 • mēneša neapliekamais minimums - 75,00 euro mēnesī;

 • atvieglojumi par apgādājamo personu - 165,00 euro mēnesī;
 • Papildus atvieglojumi:

  • Personai, kurai noteikta I vai II invaliditātes grupa - 154,00 euro mēnesī (1848,00 euro gadā);

  • Personai, kurai noteikta III invaliditātes grupa - 120,00 euro mēnesī (1440,00 euro gadā);

  • Personai, kurai noteikts politiski represētās personas statuss vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss - 154,00 euro mēnesī (1848,00 euro gadā).

 

MK noteikumi Nr.1210 "Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai"

MK noteikumi Nr.138 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem"

Mikrouzņēmumu nodoklis

Mikrouzņēmumu nodoklis:

 • no apgrozījuma - 9%.

Ierobežojumi:

 • dalībnieki (ja tādi ir) ir fiziskās personas;
 • apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 100 000 euro;
 • darbinieku skaits nevienā brīdī nav lielāks par pieciem. Darbinieku skaitā neiekļauj personu, kura darba attiecību laikā atrodas prombūtnē (tai skaitā mācību atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, grūtniecības, dzemdību, bērna kopšanas atvaļinājumā, atvaļinājumā bērna tēvam, adoptētājiem vai citai personai, kura faktiski kopj bērnu, kā arī atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas vai saņem slimības pabalstu) un par šo periodu nesaņem no mikrouzņēmuma ienākumu, kā arī no darba atstādinātus darbiniekus;
 • sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki;
 • darbinieku ienākumi mēnesī nepārsniedz 720 euro mēnesī.

Mikrouzņēmumu nodoklis pārsniedzot ierobežojumus:

 • ja tiek pārsniegts darbinieku skaits (pieci) - mikrouzņēmuma nodoklis sastāda 9% plus 2% par katru papildus nodarbināto darbinieku;

 • ja kalendāra gadā tiek pārsniegts apgrozījums 100 000 euro - mikrouzņēmuma nodoklis no pārsnieguma summas ir 20%;

 • ja darbinieka ienākums pārsniedz 720 euro mēnesī - piemēro palielinātu mikrouzņēmuma nodokli 20% summai, kas pārsniedz 720 euro.

 

Mikrouzņēmumu nodokļa likums

 

hostgator and ipage are top rated hosting companies, which focus to provide quality web hosting service.
Minimalist Joomla Templates designed by Joomla Hosting